Peristiwa 11 Ramadhan : Wafatnya Seorang Ulama dan Sejarawan Muhammad bin Syakir al-Kutuby

  • 1 min read
  • May 18, 2018

Peristiwa-Peristiwa Bersejarah di Bulan Ramadhan

Wafatnya Seorang Ulama dan Sejarawan Muhammad bin Syakir al-Kutuby

11 Ramadhan tahun 764 Hijriyah

Pada hari kesebelas bulan Ramadhan tahun 764 Hijriyah, telah wafat seorang ulama dan sejarawan bernama Muhammad bin Syakir bin Ahmad bin ‘Abd al-Rahman al-Kutuby al-Darany al-Dimasyqy. Salah seorang tokoh ahli sejarah pada abad kedelapan Hijriyah.

Dahulu dia adalah seorang yang sangat miskin, kemudian dia bekerja sebagai penjual buku, dan akhirnya meraih keuntungan yang sangat banyak. Dia adalah penulis kitab “’Uyun al-Tawarikh” dan “Fawat al-Wafayat”. Semoga Allah merahmatinya. [al-Bidayah wa al-Nihayah, Jilid 14, hlm. 345, dan al-Duror al-Kaminah fi A’yan al-Mi’ah al-Tsaminah, Jilid 5, hlm. 194].