Peristiwa 16 Ramadhan : Wafatnya al-Maqrizy, Ahli Sejarah dari Mesir

  • 1 min read
  • May 19, 2018

Peristiwa-Peristiwa Bersejarah di Bulan Ramadhan

16 Ramadhan tahun 845 Hijriyah

Wafatnya al-Maqrizy, Ahli Sejarah dari Mesir

Pada hari keenam belas bulan Ramadhan tahun 845 Hijriyah, telah wafat seorang pakar sejarah dari Mesir, guru dari para sejarawan di zamannya yang bernama Ahmad bin ‘Ali al-Maqrizy yang lebih dikenal dengan sebutan Taqiy al-Din al-Maqrizy.

Diantara hasil karyanya yang berharga adalah: al-Suluk li ma’rifat Duwal al-Muluk dan Itti’azh al-Hunafa bi Akhbar al-Khulafa sebuah kitab yang membahas khusus tentang sejarah Mesir pada masa Daulah Fathimiyah [al-Badr al-Tholi’ bi Mahasini Man Ba’da al-Qorn al-Sabi’, Jilid 1, hlm. 81].